Oshwal Residency Task Force

1 Rishi Panachand Haria CHAIRMAN
2 Amit H Gudka SECRETARY
3 Mukesh Velji Savla Task Force Member
4 Mohanlal Dharamshi Shah Task Force Member
5 Mahendra Khimji Shah Task Force Member
 
1  Rashmi Bharmal Shah Coordinating Office Bearer
2  Narendra Manekchand Shah Coordinating Office Bearer